ಸ್ವರಗಳ ವಿಚಾರ

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ

13 ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಅ, ಇ, ಉ, ಋ, ಎ, ಒ ಈ ಆರು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.
 ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರಗಳೆನ್ನುವರು.
ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಆ, ಈ, ಊ,  ಏ, ಐ, ಓ , ಔ ಈ ಎಂಟು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳೆನ್ನುವರು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ವರಗಳನ್ನೇ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಎಳೆದು ಹೇಳುವುದೂ ಉಂಟು.
ಅಣ್ಣಾ ಓಡಿ ಬಾ.
ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು
ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಣ್ ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ ‘ಆ’ ಕಾರವನ್ನು, ‘ದೇವರೇ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರ್ ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ ಏ ಕಾರವನ್ನೂ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಳೆದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ (ಕರೆಯುವಾಗ) ಕೊನೆಯ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಪ್ಲುತಸ್ವರವೆನಿಸುವುದು.

ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವರಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲುತ ಸ್ವರಗಳೆನಿಸುವುವು

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:- ಅಕ್ಕಾ3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು.
ಅಮ್ಮಾ3 ನನಗೆ ಹಾಲು.
ದೇವರೇ3 ರಕ್ಷಿಸು.
ಗುರುಗಳೇ3 ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮಕ್ಕಳಿರಾ3 ಬನ್ನಿರಿ.
ಮರಗಳೇ3 ನೀವು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.
(ಇಲ್ಲಿ (3) ಎಂದು ಗುರುತುಮಾಡಿರುವ ಸ್ವರಗಳೇ ಪ್ಲುತಗಳು)
ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ, ದೀರ್ಘ, ಪ್ಲುತಗಳೆಂದು ಮೂರು ರೀತಿ.

 

ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ? ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ